สไลด์ประกอบการบรรยาย
สไลด์นำเสนอในที่ประชุมประชาพิจารณ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.1 (23/06/60)
คู่มือ & เอกสาร
เอกสารประกาศปรับเปลี่ยน TDRG Version 6.3.3 (13/01/64)
ประกาศปรับ TDRGs Version 6.2.1 เป็น TDRGs Version 6.3 (25/12/62)
CCUF สำหรับ DRGs version 6.2 (05/01/61)
คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TDRG 6.2 (04/01/61)
หนังสือ ICD-10-2016-WHO Volume 1-3 (04/01/61)
คู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.2 (ตุลาคม 2560) (29/12/60)
เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ TDRG V 6.1 (19/06/60)
ข้อมูลการจำลองเพื่อการประชาพิจารณ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับ 6.1 (19/06/60)
คู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.1 (TDRG V 6.1) (12/06/60)
คู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 3.5 (TDRG V 3.5)
โปรแกรม & Utility
โปรแกรม TDRGs Grouper 6.3.3 และคำอธิบายการใช้ (13/01/64)
โปรแกรม TDRGs Grouper 6.3 และคำอธิบายการใช้ (25/12/62)
โปรแกรม และคำอธิบายการใช้โปรแกรม TDRG Seeker 6.2 “สำหรับการศึกษาเฉพาะราย” (12/01/61)
โปรแกรม TDRG 6.2 Grouper และคำอธิบายการใช้ (29/12/60)