เอกสารประกาศต่างๆ
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หมวด 6 สำหรับสถานพยาบาลของทางราชการ (28/06/64)
แจ้งกำหนดการและแนวทางปฏิบัติการส่งข้อมูล CIPN (22/01/64)
แจ้งแนวทางการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม (21/01/64)
คู่มือ&คำแนะนำ
ข้อกำหนดรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเบิกค่ารักษาผู้ป่วยใน (21/01/64)
คำแนะนำการแก้ไข Error เบื้องต้น (21/01/64)