คู่มือ & เอกสาร
แนวปฏิบัติเพิ่มเติม การจัดทำและส่งข้อมูลรายการอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Catalog) (09/03/64)
ตัวอย่างการจัดทำรายการอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Catalog) version 1.0.0 (16/09/63)
แนวทางการส่งข้อมูล รายการอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Catalog) (16/09/63)
ข้อกำหนด รายการอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Catalog) (09/09/63)
ดาวน์โหลด
แจ้งขอข้อมูล Lab Catalog ของสถานพยาบาล