ระเบียบ/ประกาศ
แจ้งขยายระยะเวลาการส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในรูปแบบใหม่ (AIPN)
(รง0626-ว3913 ลว.19 เม.ย. 66)
ระบบแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม (AIPNePAC) (รง0626-ว135 ลว.7 เม.ย. 66)
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในแบบใหม่ (AIPN) (รง0626-ว83 ลว.24 ก.พ. 66)
ข้อกำหนดรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเบิก ALL In-patient Claim Data File Specification (AIPN)
Version 2.1 220608 (รง0626-ว6597 ลว.30 มิ.ย. 65)
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่จากการทำงาน (กรณีการผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค) (29 ธ.ค.65)
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่จากการทำงาน (กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน) (29 ธ.ค.65)
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (16 ธ.ค.65)
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT))แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤต (28 ต.ค.65)
แนวปฏิบัติ
แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคม กรณี อุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน
(CHI66-A05 10 ก.พ. 66)
แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณี เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม
(CHI66-A02 24 ม.ค. 66)
แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณี การบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) ส่งข้อมูลผู้ป่วยในเบิกผ่านก่อนแจ้งแนวปฏิบัติ (CHI66-A01 4 ม.ค. 66)
แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณี การบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT)
(CHI65-A20 28 ธ.ค. 65)
แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณี ODS, กรณีปลูกถ่ายอวัยวะ และกรณีเบิกยา Factor
(CHI65-A15 9 ส.ค. 65)
เอกสารแจ้งเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง
แจ้งขยายระยะเวลาการรับข้อมูลบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม ผ่านโปรแกรม SIP09 (CHI66-B07 2 มี.ค. 66)
แจ้งเพิ่มช่องทางการส่งข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม (AIPN)ผ่าน Website (CHI66-B04 27 ม.ค. 66)
แจ้งเงื่อนไขการรับข้อมูลบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมผ่านโปรแกรม SIP09
(CHI65-B28 22 ธ.ค. 65)
เอกสารการบรรยาย
รูปแบบและโครงสร้าง AIPN (3 ก.พ. 66)
การตรวจข้อมูล เอกสารตอบรับ (REP) และบัญชีสรุปรายการการรักษา (Statement) และ ORS (14 ธ.ค. 65)
บัญชีอ้างอิง
บัญชีรายการค่าบริการ EquipdevAIPN (17 มี.ค.66)
บัญชีรายการค่าบริการ EquipdevAIPN (20 ม.ค.66)
รหัสวินิจฉัยโรค ICD10+ICD10TM
รหัสหัตถการและการผ่าตัด ICD9
รหัส Error Code AIPN
รหัส Error Code วิธีตรวจ วิธีแก้ไข (14 ธ.ค. 65)
Clip Videos แนะนำ
การใช้งานระบบธุรกรรมข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม AIPN
การบันทึกกรณีมีผู้ร่วมจ่าย (กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน) สปส.จ่าย 72 ชม.
การคำนวนค่า XDRG Claim (กรณีที่สถานพยาบาลไม่ผ่าน ACK รหัส 36)
การคำนวนค่า DRG Charge (กรณีที่สถานพยาบาลไม่ผ่าน ACK รหัส 35)
วิธีการหา HMAC ในระบบ AIPN (กรณีที่สถานพยาบาลไม่ผ่าน ACK รหัส 22)
Clip Video เพิ่มเติม