ประวัติความเป็นมาของ สกส.
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

           จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของ สวรส. โดยการสนับสนุนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 โดยทำหนัาที่ในการรวบรวมข้อมูลการให้บริการของผู้ป่วยในที่ไปรับบริการจากโรงพยาบาล
ที่ให้บริการแก่ผู้ที่มีสิทธิภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อใช้ในการประมวลข้อมูลการจ่ายเงิน
ให้กับสถานบริการโดยกรมบัญชีกลาง

           หน่วยงานนี้ทำหน้าที่พัฒนากลไกสำคัญในด้านการจัดการทางการเงินของบริการสุขภาพโดยเริ่มจาก
เครื่องมือสำหรับคนไข้ในซึ่งจำต้องอาศัยการทำงานกับเครือข่ายแพทย์ผู้ให้บริการเพื่อปรับน้ำหนักการจ่าย
ค่าบริการของการวินิจฉัยโรคร่วม(DRG)  นอกจากนั้นยังพัฒนาการตรวจสอบเชิงระบบข่าวสารให้เกิดการตรวจ
กลั่นกรองข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ (Medical Audit) และพัฒนาเครื่องมือสำหรับการจัดการการเงิน
สำหรับเบิกจ่ายโรคเรื้อรังที่มารับบริการที่แผนกคนไข้นอก รวมทั้งขยายไปสู่กลุ่มโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วย
ไตเทียมด้วย

           เป้าหมายสำคัญของการสร้างและพัฒนากลไกทางข้อมูลข่าวสารกลุ่มนี้คือการจัดเตรียมพื้นฐานสำคัญ
สำหรับการจัดการกลไกทางการเงินเพื่อให้การดูแลหลักประกันสุขภาพของประเทศเป็นไปอย่างมีหลักฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักวิชาการดัานสุขภาพ ใน พ.ศ. 2546 ได้ขยายไปให้บริการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติด้วย