ประวัติความเป็นมาของ สกส.

เป็นหน่วยงานของ ส.ว.ร.ส
ต่อไปจะเป็นองค์กรอิสระบริหารงานด้านนี้กับสาธารณะ
เกิดขึ้นจากงานควบคุมค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลของชาติ เน้นข้อมูลมาใช้บริหารจัดการ