ภาพรวมวิธีการส่งข้อมูล
รูปแบบของแฟ้มข้อมูลที่ส่ง
สมัครเข้าร่วมในระยะทดสอบ