ระเบียบ & ประกาศ
คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาในการรับส่ง Mail ของระบบข้อมูลผู้ป่วยใน NHSO (24/02/47)
คำแนะนำในการป้อนข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (29/01/47)
การพัฒนาการส่งข้อมูลจากระบบโรงพยาบาล (26/01/47)
ส่งประกาศลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (เลขที่หนังสือ ที่ สปสช. 03/14102)