สไลด์ ประกอบการบรรยาย
 
คู่มือ & เอกสาร
โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม Version 0.93 (11/01/61)
ตัวอย่างการจัดทำข้อมูล SSOP
ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม (ตัวอย่างที่ 1) (19/01/61)