กรณี Hemophilia
การเบิกค่ายา Factor สำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม กรณีรักษาในสถานพยาบาล (12/10/61)