Download : โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
(HD 2.3.4)

  ตามที่ สกส. ได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายการรักษาทดแทนไตในโรคไตเรื้อรังประเภทฟอกเลือด รุ่น 2.3.3 ซึ่งใช้
บันทึกข้อมูลการฟอกไตผู้ป่วยสิทธิกรมบัญชีกลาง หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิประกันสังคม พบปัญหา
ในการบันทึกข้อมูลยา จึงปรับปรุงโปรแกรมเป็นรุ่น 2.3.4 ซึ่งรุ่นนี้
  1. ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลยา และป้องกันการบันทึกข้อมูลยาผิดพลาด
  2. ปรับปรุงการให้เหตุผลกรณีฟอกไตไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ปรับปรุงการค้นหาข้อมูลทะเบียนในหน้าทะเบียน
  4. ปรับปรุงการแจ้งข่าวสารเมื่อคลิกปุ่ม "ดึงตอบรับรายวัน" ในหน้าการรับส่งข้อมูล
  ท่านสามารถปรับปรุงโปรแกรมเป็นรุ่น 2.3.4 ได้ทันที โดยไม่ต้องนำโปรแกรมรุ่นเดิมออก และตั้งแต่
วันที่ 1 ก.ค. 2556 เป็นต้นไป สกส. จะรับข้อมูลที่ส่งเบิกด้วยรุ่น 2.3.4 เท่านั้น หากส่งมาด้วยโปรแกรมรุ่นเดิม
จะติด C 41 (ใช้ Versionของโปรแกรม HD ไม่ถูกต้อง)
  *** โปรดอ่านก่อนทำการปรับปรุงโปรแกรม
    - เอกสารรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม HD รุ่น 2.3.4
    - วิธีการติดตั้ง และปรับปรุงโปรแกรม HD รุ่น 2.3.4
การปรับปรุงโปรแกรมมี 2 แบบ คือ
  แบบที่ 1 สถานพยาบาลมีโปรแกรมรุ่นเดิมอยู่แล้ว
  1. Download โปรแกรม HD รุ่น 2.3 ชุดปรับปรุง HDUpdV234.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก HDUpdV234.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
  5. เปลี่ยนชื่อไอคอน HD 2.3.3 เป็น HD 2.3.4 บน Desktop
  แบบที่ 2 สถานพยาบาลต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ (ในเครื่องไม่มีโปรแกรม HD)
  1. Download โปรแกรม HD รุ่น 2.3.4 ชุดเต็ม HDFullV234.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก HDFullV234.exe ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลข้อที่ 1.
  3. ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนในหน้าจอที่แสดง
  4. หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะได้ไอคอน "HD 2.3.4 " บน Desktop
  หมายเหตุ :
  1.  การติดตั้งโปรแกรมแบบที่ 2 ชุดเต็ม ต้องติดตั้งชุดสนับสนุนการทำงานของ VFP9 (Runtime_Fox9) เพิ่มเติม
 
 

สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 

วันที่
31 พฤษภาคม 56