Download : คู่มือ Thai DRGs Version 5.0
และโปรแกรม Grouper for Thai DRG รุ่น 5.0

วันที่
11 เม.ย. 55
  โปรแกรม Thai DRG Grouper version 5.0 (TGRP50) เป็นโปรแกรมที่ใช้หา DRGs แบบกลุ่ม
ส่วน Thai DRG Seeker 5.0 (TDS50) เป็นโปรแกรมที่ใช้หา DRGs แบบรายตัว และรุ่นที่ปรับปรุงนี้
ปรับปรุงเพื่อรองรับการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5 (Thai DRGs Version 5)
 
Download
    - คู่มือ Thai DRGs Version 5.0
    - โปรแกรม Thai DRG Grouper 5.0 (TGRP50)
    - โปรแกรม Thai DRG Seeker 5.0 (TDS50) ปรับปรุง ใหม่ 19/04/2555
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Thai DRG Grouper 5.0 (TGRP50)
  1. Download ไฟล์ TDRG5027Grouper.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก TDRG50Grouper.exe ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลข้อที่ 1.
  3. คลิกปุ่ม unzip โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ TGrp50 ให้บน C:\
  4. คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดโปรแกรม unzip
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Thai DRG Seeker 5.0 (TDS50)
  1. Download ไฟล์ TDS5027.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก TDS5027.exe ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลข้อที่ 1.
  3. คลิกปุ่ม unzip โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ TDS50 ให้บน C:\
  4. คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดโปรแกรม unzip
หมายเหตุ
  1. วิธีการใช้ Grouper for Thai DRG ดูได้จากแฟ้มข้อมูล "TGrp50Use.TXT" จาก C:\TGrp50
       

  สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)