Download : สไลด์การประชุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ 27–28 พ.ย. 2560

  ข้อมูลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2560
  การคำนวณอัตราฐาน CSMBS ปี 2561
  การจัดทำข้อมูลและวิธีการดำเนินการเพื่อเบิกค่ารักษา
  การจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม [ORS]
  Thai DRG version 6.2

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)