ประกาศ : เพิ่มหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ปีงบประมาณ 2559 และเพิ่มรหัส จังหวัด

วันที่
29 ก.พ. 59

นื่องจากกรมบัญชีกลางมีการเพิ่มหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ใช้กับระบบการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมีการแก้ไข/เพิ่มเติมดังนี้

ส่วนราชการ

ยกเลิกรหัส

แก้เป็นรหัส

1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20102

20323

2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20103

20322

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20106

20324

14

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแก้เป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

20157

20325

4

สำนักงานอัยการสูงสุด

25009

29006

5

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

25010

27001

6

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

25011

27002

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

25015

29007

7

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

26002

28001

8

สำนักงานศาลปกครอง

26004

28003

9

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

26005

29003

10

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

26006

29004

11

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

26007

29005

12

สำนักงานศาลยุติธรรม

26008

28002

13

กรมการขนส่งทางอากาศ แก้เป็น กรมท่าอากาศยาน

08005

08009

 

ส่วนราชการ ( เพิ่มเติม )

รหัส

2

กรมกิจการผู้สูงอายุ

06008

3

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

13013

4

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

20321

 
และปรับปรุงรหัสจังหวัด คือ จังหวัดบึงกาฬ ( รหัส 38)
จึงขอให้สถานพยาบาลปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม และ รหัสจังหวัด ตามขั้นตอนดังนี้
 
ระบบผู้ป่วยใน ( CSMBS48)
1. Download ไฟล์ปรับปรุง Reffile201602.zip เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
2. Unzip ไฟล์ RefFile201602.zip จะได้ไฟล์ RefFile201602.exe
3. ดับเบิ้ลคลิก RefFile201602.exe จาก C:\ จะมีหน้าต่าง Winzip Self-Extractor แสดง
4. คลิกปุ่ม " Unzip" เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลใน C:\CSMBS48\DATA\REF
5. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม "Close" เพื่อปิดหน้าต่าง Winzip Self-Extractor

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)