Download : โปรแกรมระบบจัดทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (CSMBS รุ่น 2.3 NBTC)

วันที่
18 ก.พ. 59
  โปรแกรมระบบจัดทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล CSMBS รุ่น 2.3 NBTC
เป็นรุ่นที่สามารถบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิ กสทช. ได้
  ***โปรดอ่านคำแนะนำ
  - คำแนะนำในการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ กสทช. ผ่านโปรแกรม CSMBS เป็นรุ่น 2.3 NBTC
การปรับปรุงโปรแกรมมี 2 แบบ คือ
  แบบที่ 1 สถานพยาบาลมีโปรแกรม CSMBS อยู่แล้ว
  1. Download โปรแกรม CSMBS รุ่นปรับปรุง csmbs23nbtcUpd.zip เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. Unzip ไฟล์ csmbs23nbtcupd.zip จะได้ไฟล์ csmbs23nbtcupd.exe
  3. ดับเบิ้ลคลิก csmbs23nbtcUpd.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  4. คลิกปุ่ม "unzip"
  5. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
  แบบที่ 2 สถานพยาบาลต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ (ในเครื่องไม่มีโปรแกรม CSMBS เดิม)
  1. Download โปรแกรม CSMBS ชุดเต็ม CSSetup23.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก CSSetup23.exe ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลข้อที่ 1.
  3. ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนในหน้าจอที่แสดง
  4. ทำขั้นตอนแบบที่ 1 ต่อไป
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)