Download : ปรับปรุงอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
สิทธิสวัดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (เพิ่มเติม)

วันที่
20 ก.ค. 53
  ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องการปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
(เพิ่มเติม) ที่ กค 0422.2/ว 249 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2553 มีรายการที่ปรับปรุง คือ
รหัส
รายการ
  2405
  ชุดประสาทหูเทียม (Cochlear implant)/ชุดประสาทหูเทียมชนิดฝังที่ก้านสมอง (Brainstem implant)
  4303
  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Coronary balloon dilatation chtheter หรือ PTCA balloon)
  4304
  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด (Coronary stent)
  4305
  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug - eluting stent)
  7506
  แคลเซี่ยมไฮดอกซี เอพาไตต์ขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมต
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการตามที่ปรับปรุงได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลอุปกรณ์และ
อวัยวะเทียมฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
  Download
    - ประกาศกรมบัญชีกลาง กค 0422.2/ว 249 วันที่ 15 กรกฏาคม 2553
    - ไฟล์ฐานข้อมูลอุปกรณ์ และอวัยวะเทียมฯ
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev-CS53-1.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev-CS53-1.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)