Download : บัญชีรายการเปลี่ยนแปลงค่าห้อง / ค่าอาหาร
ในสวัสดิการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

วันที่
19 ม.ค. 59
  บัญชีรายการเปลี่ยนแปลงค่าห้อง / ค่าอาหาร ในสวัสดิการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีรายการทีเปลี่ยนแปลง คือ
บัญชีรายการเปลี่ยนแปลงค่าห้อง/ค่าอาหาร
code
desc
dateeff
dateexp
21103 ค่าห้องและค่าอาหาร: เตียงสามัญ (สวัสดิการกทช.) (สำหรับการรักษาที่เกิดก่อน 4 มีค. 57)
1/1/2010
3/3/2014
21103 ค่าห้องและค่าอาหาร: เตียงสามัญ (สวัสดิการกทช.)
4/3/2014
- -
21203 ค่าห้องและค่าอาหาร: ห้องพิเศษ (สวัสดิการกทช.) (สำหรับการรักษาที่เกิดก่อน 4 มีค. 57)
1/1/2010
3/3/2014
21203 ค่าห้องและค่าอาหาร: ห้องพิเศษ (สวัสดิการกทช.)
4/3/2014
- -
 
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการค่าห้อง/ค่าอาหาร ตามที่เปลี่ยนแปลงได้ จึงขอให้ปรับปรุง ฐานข้อมูลค่าห้อง/ค่าอาหาร สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
  Download
    - ระเบียบกสทช.ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง ฉบับที่ 1 และ 2
    - บัญชีรายการค่าห้อง/ค่าอาหาร
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าห้องค่าอาหารที่เปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_NTC_5901.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_NTC_5901.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)