Download : โปรแกรมระบบจัดทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (CSMBS 2.5)
และบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2560)วันที่
12 ต.ค. 60
  โปรแกรมระบบจัดทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล CSMBS รุ่น 2.5 เป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้
  1. เพิ่มการบันทึกรหัสยาเบิกนอก DRG (เช่น ยารักษาโรคมะเร็ง และ ยาอื่น ๆ)
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลอ้างอิง เช่น รหัสหน่วยงานระดับกรม, รหัสจังหวัด
  *** คำแนะนำ ***
  เมื่อปรับปรุงโปรแกรมเป็น CSMBS 2.5 แล้ว ควรปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560) ด้วย
สถานพยาบาลดำเนินการดังนี้
  1. การปรับปรุงโปรแกรม CSMBS 2.5 ควรมีโปรแกรม CSMBS 2.3 อยู่แล้ว เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
   1.1 Download โปรแกรม CSMBS รุ่นปรับปรุง csmbs2.5_upd.zip เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่นๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
   1.2 Double click file csmbs48_version2.5.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
   1.3 คลิกปุ่ม "unzip"
   1.4 คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
  2. การปรับปรุงบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560)
   2.1 Download บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ฉบับปรับปรุง
     - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง CS
     - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง NTC
  2.2 ขั้นตอนการปรับปรุง
   1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6010.exe
และ Equipdev_NTC_6010.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
   2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6010.exe และ Equipdev_NTC_6010.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
   3. คลิกปุ่ม "unzip"
   4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)