Download : โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV4.2)

วันที่
27 ม.ค. 60

   

ขั้นตอนการติดตั้ง
  1. Download โปรแกรม mkClaimV4.2.exe เก็บไว้ Drive C:\
  2. ดับเบิ้ลคลิก mkClaimV42.exe ใน Drive C:\
  3. กดปุ่ม "unzip" โปแกรมจะถูกเก็บไว้ที่โฟล์เดอร์ c:\mkclaim\
  4. กดปุ่ม "close"
  หมายเหตุ : ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน โดยปรับปรุงเพื่อสำหรับรับรองสิทธิ์ กกต. เพิ่มเติม

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)