ประกาศ : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
วันที่
5 มิ.ย. 50
ตามที่ กรมบัญชีกลาง ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค 0417/ว 165 เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

โดยมีการปรับปรุงรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ดังนี้

 

รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่เพิ่มเติม
รหัส
อุปกรณ
ประเภท
หน่วย
ราคา
กลาง
หมวด 1 ระบบประสาท
1106
1.1.6 สายวัดประจุไฟฟ้าในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคลมชัก (Subdural electrode)
เส้นละ
20,000
หมวด 3 ระบบทางเิดินหายใจ
3009
3.0.9 โครงค้ำสำหรับหลอดคอ รูปตัวที (Tracheal T-tube)
ชิ้นละ
4,000
3010
3.0.10 โครงค้ำสำหรับกล่องเสียงและหลอดส่วนต้น (Laryngotracheal stent)
ชิ้นละ
4,000
3011
3.0.11 ท่อค้ำยันหลอดคอและหลอดลมใหญ่ (Tracheo-bronchial stent)
ชิ้นละ
80,000
3012
3.0.12 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous positive Airway Pressure - CPAP)
ชุดละ
20,000
หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด
4019
4.0.19 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจากเนื้อเยื่อ (Homograft)
ชิ้นละ
25,000
4020
4.0.20 เส้นเลือดชนิดเนื้อเยื่อโฮโมกราฟ (Homograft conduit)
ชิ้นละ
25,000
4903
4.9.3 ชุดให้สารละลายพร้อมสายซิลิโคลน (Subcutaneous port)
ชุดละ
9,500
หมวด 5 ทางเดินอาหาร
5106
5.1.6 ชุดสายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่ผ่านกล้อง (Percutaneous endoscopic gastrostomy)
เส้นละ
1,800
5504
5.5.4 เครื่องมืตัดต่อลำไส้อัตโมัติแบบตรง
อันละ
8,200
หมวด 8 วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
8611
8.6.11 อุแกรณ์พยุงข้อมือหรือนิ้ว
ข้างละ
600
หมวด 9 อื่นๆ
9003
9.0.3 ผ้ายืดรัดแผลเป็น (Pressure garmment)
ชิ้นละ
6,000
รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่ขอแก้ไข
รหัส
อุปกรณ์
ประเภท
หน่วย
ราคา
กลาง
  4419 4.4.19 ตะแกรงกรองลิ่มเลือดหลอดเลือดดำใหญ่ (IVC Interruption device) ชุดละ
40,000
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามรหัสที่เพิ่มได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคสำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download แฟ้มข้อมูล Equipdev-CS50.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev-CS50.exe จาก Drive C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip"
     แฟ้มข้อมูล equipdev.dbf, equipdev.FPT และ equipdev.CDX จะถูกปรับปรุงในโฟลเดอร์ C:\CSMBS48\DATA\REF
4. คลิกปุ่ม "close"
 
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)