Download : บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุง 1 สิงหาคม 2560)

วันที่
1 ส.ค. 60
  บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ฉบับปรับปรุง 1 สิงหาคม 2560 มีรายการที่ปรับปรุงเพิ่ม คือ
รายการยารักษาโรคมะเร็ง 1 รายการ ดังนี้
บัญชีรายการยากลุ่มที่รักษาโรคมะเร็ง
Code
Desc
Revclass
Revrate
Date effect
  XL0025
   Leuco-Plus inj 300 mcg (1 prefilled syringe)-[Filgrastim]
  049
  000
  01/08/2017
 
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาและอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ ตามที่ปรับปรุงได้ จึงขอให้ปรับปรุง ฐานข้อมูลอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
  Download
    - บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ฉบับปรับปรุง
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง CS
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง NTC
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6008.exe
และ Equipdev_NTC_6008.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6008.exe และ Equipdev_NTC_6008.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)