Download : บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มและรายการยาที่ไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็งในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2560)

วันที่
27 เม.ย. 60
  บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มและรายการยาที่ไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็งในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2560 มีรายการที่ปรับปรุงเพิ่ม คือ
1. รายการยารักษาโรคมะเร็ง 2 รายการ ดังนี้
บัญชีรายการยากลุ่มที่รักษาโรคมะเร็ง
Code
Desc
Revclass
Revrate
Date effect
  XC0063
   Cafonate inj 50 mg (5 mL)-[Calcium folinate]
  046
  000
  01/05/2017
  XZ0016
   Zavedos CS inj 5 mg (5 mL)-[Idarubicin]
  046
  000
  01/05/2017
2. รายการยาที่ไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็ง 2 รายการ ดังนี้
บัญชีรายการยาที่ไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็ง
Code
Desc
Revclass
Revrate
Date effect
  XG0030
   Gamunex-C inj 2.5 g (25 mL)-[IVIG]
  046
  000
  01/05/2017
  XG0031
   Gamunex-C inj 10 g (100 mL)-[IVIG]
  046
  000
  01/05/2017
 
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาและอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ ตามที่ปรับปรุงได้ จึงขอให้ปรับปรุง ฐานข้อมูลอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
  Download
    - บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ฉบับปรับปรุง
    - บัญชีรายการยาที่ไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็งในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6005.exe
และ Equipdev_NTC_6005.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6005.exe และ Equipdev_NTC_6005.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)