Download : บัญชีรายการปรับปรุงอวัยวะเทียม และ อุปกรณ์ ตามประกาศ บก. ว.457 และยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
(ปรับปรุง มกราคม 2560)

วันที่
30 ธ.ค. 59

1. ส่วนของการปรับปรุงรายการ อวัยะเทียม และ อุปกรณ์  หมวดย่อย 8 วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีรายการ เพิ่มใหม่ ,เปลี่ยนแปลงอัตรา/เปลี่ยนแปลง คำธิบาย /ลักษณะ/ข้อบ่งชี้,และ ถูกยกเลิก ดังนี้

 

1.1 รายการเพิ่มใหม่ มีจำนวน 52 รายการ ดังนี้

CODE

DESCRIPTION

REVCALSS

REVRATE

DATEEFF

MD

6006

6.0.6 สายสวนปัสสาวะแบบสวนด้วยตนเอง

C10

C10

1/1/2017

02

8107

8.1.7 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วมีระบบใช้งานข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ

C10

C10

1/1/2017

02

8108

8.1.8 เบ้าแขนเทียมใต้ศอก

C10

C10

1/1/2017

02

8109

8.1.9 เบ้าแขนเทียมระดับศอก

C10

C10

1/1/2017

02

8110

8.1.10 เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก

C10

C10

1/1/2017

02

8111

8.1.11 เบ้าแขนเทียมระดับไหล่

C10

C10

1/1/2017

02

8112

8.1.12 สายบังคับแขนเทียม/มือเทียม

C10

C10

1/1/2017

02

8114

8.1.14 มือเทียมห้านิ้วไม่มีระบบการใช้งาน

C10

C10

1/1/2017

02

8115

8.1.15 มือตะขอโลหะ

C10

C10

1/1/2017

02

8116

8.1.16  มือเทียมห้านิ้วมีระบบการใช้งาน

C10

C10

1/1/2017

02

8117

8.1.17  ข้อมือเทียมชนิดโลหะ

C10

C10

1/1/2017

02

8118

8.1.18 ข้อมือเทียมชนิดไม้

C10

C10

1/1/2017

02

8119

8.1.19 ข้อศอกล๊อคได้ด้วยมือ

C10

C10

1/1/2017

02

8120

8.1.20  ข้อศอกเทียมล็อกได้แบบอัตโนมัติ

C10

C10

1/1/2017

02

8121

8.1.21 ข้อศอกเทียมล็อคได้ด้วยสายบังคั

C10

C10

1/1/2017

02

8122

8.1.22 สายรัดแขนเทียม

C10

C10

1/1/2017

02

8218

8.2.18 เบ้าขาเทียมใต้เข่า/ข้อเท้า

C10

C10

1/1/2017

02

8219

8.2.19 เบ้าขาเทียมระดับเข่า

C10

C10

1/1/2017

02

8220

8.2.20 เบ้าขาเทียมเหนือเข่า

C10

C10

1/1/2017

02

8221

8.2.21  เบ้าขาเทียมระดับสะโพก

C10

C10

1/1/2017

02

8222

8.2.22 สายเข็มขัดเทียม/สายยึดเบ้าขาเทียม

C10

C10

1/1/2017

02

8223

8.2.23 แป้นสายเข็มขัด

C10

C10

1/1/2017

02

8224

8.2.24  ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนในเท้าเทียมชนิดข้อเท้าโยกได้ (Single axis)

C10

C10

1/1/2017

02

8225

8.2.25 ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนใน

C10

C10

1/1/2017

02

8226

8.2.26  ข้อเข่าเทียมแบบแกนใน

C10

C10

1/1/2017

02

8227

8.2.27 ข้อเท้าสำหรับเท้าเทียมชนิดข้อเท้าโยกได้ (Single axis ankle joint)

C10

C10

1/1/2017

02

8228

8.2.28  เท้าหลุมสำหรับข้อเท้าโยกได้

C10

C10

1/1/2017

02

8229

8.2.29  แป้นยึดฝ่าเท้าเทียมระบบแกนใน / ตัวยึดเท้าเทียม

C10

C10

1/1/2017

02

8230

8.2.30  แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง

C10

C10

1/1/2017

02

8231

8.2.31  ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดท่อ

C10

C10

1/1/2017

02

8232

8.2.32 ตัวยึดเบ้าเทียม

C10

C10

1/1/2017

02

8233

8.2.33 โฟมขาเทียมเหนือเข่า

C10

C10

1/1/2017

02

8234

8.2.34 โฟมขาเทียมใต้เข่า

C10

C10

1/1/2017

02

8235

8.2.35  ถุงน่องขาเทียมเหนือเข่า

C10

C10

1/1/2017

02

8236

8.2.36  ถุงน่องขาเทียมใต้เข่า

C10

C10

1/1/2017

02

8524

8.5.24  Patella Tendon Bearing (PTB) brace ชนิดโลหะแบบมีข้อเท้า

C10

C10

1/1/2017

02

8526

8.5.26 ที่คลุมเข่า Knee pad

C10

C10

1/1/2017

02

8527

8.5.27 โลหะดามขาชนิดสั้น

C10

C10

1/1/2017

02

8528

8.5.28 Patella Tendon Bearing (PTB) brace ชนิดพลาสติกไม่มีข้อเท้า

C10

C10

1/1/2017

02

8612

8.6.12 อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดหล่อพิเศษเฉพาะราย

C10

C10

1/1/2017

02

8706

8.7.6 ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม

C10

C10

1/1/2017

02

8707

8.7.7 ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา

C10

C10

1/1/2017

02

8708

8.7.8 ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้

C10

C10

1/1/2017

02

8709

8.7.9 ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดกลาง (Anterior Wheel Walker)

C10

C10

1/1/2017

02

8710

8.7.10 ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดเล็ก (Anterior Wheel Walker)

C10

C10

1/1/2017

02

8711

8.7.11 ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้

C10

C10

1/1/2017

02

8809

8.8.9 เสริมฝ่าเท้าส่วนหน้า

C10

C10

1/1/2017

02

8810

8.8.10 T-strap

C10

C10

1/1/2017

02

8813

8.8.13 รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงและยังสามารถสวมใส่รองเท้าสำเร็จรูปได้

C10

C10

1/1/2017

02

8814

8.8.14 รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงที่มีเท้าผิดรูปจนไม่สามารถปรับรองเท้าสำเร็จรูปได้

C10

C10

1/1/2017

02

8903

8.9.3 เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ

C10

C10

1/1/2017

02

8904

8.9.4รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ

C10

C10

1/1/2017

02

 

1.2 รายการเปลี่ยนแปลง Descripion,Rate,Unit,Detail/Indicaon  มีจำนวน 34 รายการ ดังนี้

 

Code

Description [New]

Rate [New]

Unit New

Change Summary

8101

8.1.1 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้ว มีระบบการใช้งาน

36500

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8102

8.1.2 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้ว ไม่มีระบบการใช้งาน

17200

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8103

8.1.3 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะ

28500

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8104

8.1.4 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้ว ไม่มีระบบใช้งานข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ

37000

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8105

8.1.5 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะข้อศอกล๊อกได้ด้วยมือ

48000

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8106

8.1.6 แขนเทียมชิดไหล่หรือแนบไหล่ส่วนปลายชนิดห้านิ้วไม่มีระบบใช้การงานข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ(ระบบแกนนอก)

38000

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8201

8.2.1 ขาเทียมระดับข้อเท้า (Symes)

11000

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8202

8.2.2 ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนนอก

6000

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8203

8.2.3 ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน

12000

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8204

8.2.4  ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนนอก

21000

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8205

8.2.5 ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก

26000

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8206

8.2.6 ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน

28000

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8209

8.2.9 เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียมแบบต่าง ๆ

3000

ข้างละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8508

8.5.8 เบ้ารับน้ำหนักที่กระดูกก้นกบ (Ischium tuberosity)

4200

ข้างละ

เปลี่ยนแปลง Unit

8510

8.5.10 พลาสติกดามขาชนิดสั้น (กันเท้าตก)

1200

ข้างละ

เปลียนแปลง Description

8519

8.5.19 พลาสติกดามข้อเท้า (Ankle-foot orthosis)

3000

ข้างละ

เปลียนแปลง ข้อบ่งใช้

8603

8.6.3 อุปกรณ์พยุงข้อศอก (Elbow support) มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายืด)

1500

ข้างละ

เปลียนแปลง Description

8604

8.6.4 อุปกรณ์พยุงข้อศอก (Elbow support) ไม่มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายืด)

1500

ข้างละ

เปลียนแปลง Description

8607

8.6.7 อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee support) มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายืด)

1400

ข้างละ

เปลียนแปลง Description

8608

8.6.8 อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee support) ไม่มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายืด)

800

ข้างละ

เปลียนแปลง Description

8609

8.6.9 อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดสำเร็จรูป

1200

คู่ละ

เพิ่ม รายละเอียด

8610

8.6.10 อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศษเฉพาะราย

2000

ข้างละ

เพิ่ม รายละเอียด

8701

8.7.1 เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา (Pick-up-walker)

700

อันละ

เปลี่ยนแปลง รายละเอียด

8702

8.7.2 เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา มีล้อ

6000

อันละ

เปลี่ยนแปลง รายละเอียด

8703

8.7.3 ไม้เท้า 1 ปุ่ม

190

อันละ

เปลี่ยนแปลง รายละเอียด

8801

8.8.1  รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก ชนิดตัดเฉพาะราย

800

คู่ละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8802

8.8.2 รองเท้าคนพิการขนาดกลาง ชนิดตัดเฉพาะราย

1000

คู่ละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8803

8.8.3 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่  ชนิดตัดเฉพาะราย

1200

คู่ละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8804

8.8.4 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่พิเศษ ชนิดตัดเฉพาะราย

1400

คู่ละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8805

8.8.5 ค่าดัดแปลงรองเท้าคนพิการ

400

ข้างละ

เพิ่ม รายละเอียด

8901

8.9.1 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ แบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้

6600

คันละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8902

8.9.2 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ แบบปรับไม่ได้

4400

คันละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

9001

9.0.1 แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาต

1000

อันละ

เปลียนแปลง อัตรา/รายละเอียด/ข้อบ่งใช้

8507

8.5.7 โลหะดามขามีข้อเข่าล็อกได้ (Metal knee orthosis) 

12000

ข้างละ

เปลียนแปลง Description

 

** รหัส 9001 เป็นรายการที่เคยยกเลิกไป แต่นำกลับเข้ามาใหม่ โดยเปลี่ยนทั้ง description /Rate/Detail

1.3 รายการที่ถูกยกเลิก มี 18 รายการ ดังนี้  

CODE

DESCRIPTION

REVCALSS

REVRATE

RATE

DATEEFF

DATEEXP

ACTIVE

MD

8001

8.0.1 นิ้วเทียม(นิ้วหัวแม่มือ)

C01

C01

1000

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8002

8.0.2 นิ้วเทียม( นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง)

C01

C01

1000

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8003

8.0.3 นิ้วเทียม(นิ้วก้อย)

C01

C01

1000

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8004

8.0.4 นิ้วเทียมมากกว่า  2  นิ้วชิดกัน

C01

C01

3000

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8207

8.2.7 ขาเทียมระดับตะโพกแกนนอก

C01

C01

30000

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8504

8.5.4 พลาสติกดามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้

C01

C01

5500

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8505

8.5.5 โลหะดามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้

C01

C01

11000

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8506

8.5.6 พลาสติกดามขาขนาดใหญ่มีข้อเข่าล็อกได้

C01

C01

5500

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8509

8.5.9 เบ้ารับน้ำหนักที่เอ็นสะบ้า (PTB)

C01

C01

3000

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8511

8.5.11 โลหะดามขาเด็กเล็กชนิดสั้น (กันเท้าตก)

C01

C01

4000

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8512

8.5.12 พลาสติกดามขาขนาดกลาง (กันเท้าตก)

C01

C01

1500

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8513

8.5.13 โลหะดามขาขนาดกลาง (กันเท้าตก)

C01

C01

5000

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8514

8.5.14 พลาสติกดามขาชนิดสั้นขนาดใหญ่ (กันเท้าตก)

C01

C01

1800

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8515

8.5.15 โลหะดามขาชนิดสั้นขนาดใหญ่ (กันเท้าตก)

C01

C01

6000

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8516

8.5.16 สลิงบิดขา (Twister) ขนาดเล็ก

C01

C01

350

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8517

8.5.17 สลิงบิดขา (Twister) ขนาดผู้ใหญ่

C01

C01

500

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8704

8.7.4 ไม้เท้าชนิด 3 หรือ 4 ปุ่ม

C01

C01

600

10/2/2005

31/12/2016

F

02

8705

8.7.5 ไม้ค้ำยัน

C01

C01

250

10/2/2005

31/12/2016

F

02

 

2 . เพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็ง  มี 2 รายการ ดังนี้

 

code

desc

revclass

revrate

dateeff

md

XB0028

Biovorin  inj 50 mg (5 mL)-[Calcium folinate]

044

000

1/1/2017

03

XB0029

Biovorin  inj 300 mg (30 mL)-[Calcium folinate]

044

000

1/1/2017

03





                ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึก รายการประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคฯ และบัญชียารักษาโรคมะเร็งตามที่ปรับปรุงได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ และยารักษาโรคมะเร็งสำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้

Download

- ประกาศอุปกรณ์ ว 457 ลว. 9 ธ.ค.58

- บัญชีรายการประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและ อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคฯ

- บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ฉบับปรับปรุง

- ไฟล์ฐานข้อมูลอวัยวะเทียมฯ ที่ปรับปรุง

- ไฟล์ฐานข้อมูลยามะเร็ง ที่ปรับปรุง

ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_6001.exe
และ Equipdev_NTC_6001.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_6001.exe และ Equipdev_NTC_6001.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)