Download : บัญชีรายการค่าบริการทันตกรรมและค่าบริการฝังเข็ม
และค่าบริการในการบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจากอวัยวะที่เสียชีวิต
ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุง 2559)

วันที่
04 ต.ค. 59
  ตามประกาศกรมบัญชีกลาง
                    เลขที่ กค 0422.2/ว.447 ลงวันที่ 12/11/2558 เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น และ
                    เลขที่ กค. 0431.2/ว.246 ลงวันที่ 16/06/2559 เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
                    เลขที่ กค. 0416.4/ว.359 ลงวันที่ 13/09/2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชัวิต
               ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการค่าบริการทันตกรรมและค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการในการบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น และ ค่ารักษาพยาบาลกรณีปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ และฐานข้อมูลรหัสหัตถการ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
  Download
    - บัญชีรายการค่าบริการทันตกรรมและค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการในการบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น และค่าบริการ กรณีปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชัวิต
    - บัญชีรหัสหัตถการแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการทันตกรรมและ ไฟล์ฐานข้อมูลรายการค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการในการบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรหัสหัตถการแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม
    - คู่มือการใช้โปรแกรม CSMBS ในการบันทึกหมวด 13 และ 15
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล
     - Equipdev_CS_5910.exe หรือ Equipdev_NTC_5910.exe และ
     - ICD9CM_CS_5910.exe
เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ฐานข้อมูล
     - Equipdev_CS_5910.exe หรือ Equipdev_NTC_5910.exe และ
     - ICD9CM_CS_5910.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)