Download : บัญชีรายการยารักษาเบิกเพิ่ม และอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ
ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ฉบับปรับปรุง 2559)

วันที่
31 ส.ค. 59
  บัญชีรายการยารักษาเบิกเพิ่มเติมและอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ฉบับปรับปรุง กันยายน 2559 มีรายการที่ปรับปรุงเพิ่ม คือ
บัญชีรายการยากลุ่มที่รักษาโรคมะเร็ง
Code
Desc
Revclass
Revrate
Date effect
  XZ0015
  Zavedos CS inj 10 mg (10 mL)-[Idarubicin]
  042
  000
  1/9/2016
 
  ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการยาและอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ ตามที่ปรับปรุงได้ จึงขอให้ปรับปรุง ฐานข้อมูลอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ สำหรับโปรแกรม CSMBS ตามรายละเอียดดังนี้
  Download
    - บัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งเบิกเพิ่มในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ฉบับปรับปรุง
    - ไฟล์ฐานข้อมูลรายการยารักษาโรคมะเร็ง
ขั้นตอนการปรับปรุง
  1. Download ไฟล์ฐานข้อมูล Equipdev_CS_5909.exe
และ Equipdev_NTC_5909.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก Equipdev_CS_5909.exe และ Equipdev_NTC_5909.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)