Download : โปรแกรมบันทึกข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกจ่ายตรง (OPTell รุ่น 3)

  โปรแกรม OPTell รุ่นปรับปรุง กรกฏาคม 2551 นี้เป็นรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ให้ตรงกับข้อกำหนดใหม่ที่สำคัญ 2 ประการคือ
  1. ปรับปรุงหมวดค่ารักษาพยาบาลให้เป็น 16 หมวดตามบัญชีค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
ของกรมบัญชีกลาง
  2. ปรับปรุงวิธีการบันทึกเลขที่สำคัญของการจัดเก็บค่ารักษา (InvNo) และการบันทึกวันที่เวลาจัดเก็บค่ารักษา
พยาบาล (DTTran)
  **การปรับปรุงหมวดค่ารักษาพยาบาลเป็น 16 หมวด**
  โปรแกรมได้เพิ่มหมวดค่ารักษาพยาบาลให้ครบ 16 หมวดตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกที่เรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2551 เป็นต้นไป
  ในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถเลือกหมวดค่ารักษาพยาบาลที่จะใช้ได้ 2 ลักษณะคือ
  1. จำนวนหมวดค่ารักษาที่จะแสดง กำหนดให้ต่ำสุด 8 หมวด สูงสุด 16 หมวด
  2. จัดเรียงลำดับการแสดงหมวดค่ารักษาได้เพื่อให้สอดคล้องกับที่สถานพยาบาลคุ้นเคยและปฏิบัติอยู่แล้ว
  **การปรับปรุงวิธีการบันทึกเลขที่สำคัญของการจัดเก็บค่ารักษา (InvNo) และวันที่เวลาจัดเก็บ
ค่ารักษา (DTTran)**
  1. ยกเลิกการกำหนดเลขที่สำคัญและวันที่เวลาของการจัดเก็บค่ารักษาแบบอัตโนมัติ
  2. เลขที่สำคัญของการจัดเก็บค่ารักษา (InvNo) ต้องไม่ซ้ำกัน
  3. วันที่เวลาจัดเก็บค่ารักษา (DTTran) ต้องเป็นไปตามวันเวลาที่เรียกเก็บค่ารักษาจริง
  โปรดอ่าน เอกสารสรุปรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม OPTell รุ่น 3
  การปรับปรุงโปรแกรม มี 2 แบบ คือ
  แบบที่ 1 สถานพยาบาลมีโปแกรม OPTell(beta) อยู่แล้ว
  1. Download โปรแกรมปรับปรุง OPTellUpGradeV3.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
   (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง) (ปรับปรุงใหม่ 04/07/51 17.32 น.)
  2. ดับเบิ้ลคลิก OPTellUpGradeV3.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. คลิกปุ่ม "unzip"
  4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
  แบบที่ 2 สถานพยาบาลต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ (ไม่มีโปรแกรม OPTell(beta))
  1. Download โปรแกรมชุดเต็ม SetUpOPTellV3.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
   (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง) (ปรับปรุงใหม่ 04/07/51 17.16 น.)
  2. ดับเบิ้ลคลิก SetUpOPTellV3.exe จาก C:\ หรือโฟลเดอร์ที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนในหน้าจอที่แสดง
  4. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะได้ไอคอนชื่อ Teller V.3.0 beta ที่หน้าจอ
 

สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 

วันที่
02 ก.ค. 51