ประกาศ การปรับปรุงข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (พฤษภาคม 2551)

  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว122 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง สถานพยาบาลจะจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2.2.1 ซึ่งอ้างถึง
“เอกสารแนบ 4 รูปแบบ: การจัดทำข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง” ส่งให้แก่สำนักงานกลาง
สารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) เพื่อเบิกค่ารักษาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด และใช้รายละเอียดเพิ่มเติมจาก
”คู่มือรายละเอียดข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก” (ฉบับล่าสุด มกราคม 2549)
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเบิกจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยนอก กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางฯ ได้ปรับปรุง
ข้อมูลที่สถานพยาบาลจัดส่งตามเอกสารแนบ 4 ข้างต้น โดยใช้ “เอกสารแนบ 1 รูปแบบ: การจัดทำข้อมูลเบิกค่ารักษา
พยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง ก.ค. 2551” นี้แทนเอกสารเดิม และกำหนดให้สถานพยาบาลจัดส่งข้อมูลในรูปแบบใหม่
นี้กับผู้ป่วยนอกที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป
  และพร้อมกันนี้ สกส. ได้จัดทำคู่มือรายละเอียดข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย
นอก ก.ค. 2551 เพื่อใช้แทนฉบับมกราคม 2549 ตามเอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 1. รูปแบบ : การจัดทำข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง ก.ค. 2551
เอกสารแนบ 2. คู่มือรายละเอียดข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ก.ค. 2551
เอกสารแนบ 3. คำแนะนำในระหว่างปรับเปลี่ยนระบบ
หมายเหตุ : สำหรับสถานพยาบาลที่ใช้โปรแกรม OPTell ในการจัดทำข้อมูลเบิก จะแจ้งให้ดาวน์โหลดโปรแกรมอีกครั้ง
 

สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)