โปรแกรมปรับปรุงข้อมูลหลังเปลี่ยนรุ่นโปรแกรมลงทะเบียน (OPReg)

วันที่
2 ส.ค. 48
ตามที่ สกส. แจ้งให้ สถานพยาบาลปรับปรุงโปรแกรมลงทะเบียนผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (OPReg)
และก่อนการปรับปรุงได้แนะนำให้ สถานพยาบาลทำการสำรอง/เรียกคืนข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Chang2Opreg
แต่พบว่าหลังจากสถานพยาบาลดำเนินการตามที่แจ้งไปแล้วนั้นข้อมูลมีปัญหาเช่น
- ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สถานะเป็น "รับแล้ว" A  ข้อความอธิบายเป็น "ตรวจผ่านแล้ว" ถูกเปลี่ยนเป็น
  "เก็บส่ง" A ข้อความอธิบายไม่แสดง
- ข้อมูลที่รอแก้ไข "C" ไม่สามารถเรียกมาแก้ไขได้
- ข้อมูลที่รอส่ง ไม่สามารถเก็บส่งได้
จึงขอให้สถานพยาบาลที่พบปัญหาดังกล่าวปรับปรุงฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมปรับปรุงข้อมูล (UpdData.exe)
 
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ปรับปรุงข้อมูลหลังเปลี่ยนรุ่นการใช้งานโปรแกรมลงทะเบียน
1. Download โปรแกรมปรับปรุงข้อมูล UpdData.exe เก็บไว้ใน C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
    ตามที่ท่านกำหนด (ไว้ในเครื่องเดียวกับโปรแกรมลงทะเบียนผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง)
2. ดับเบิ้ลคลิก "UpdData.exe", คลิกปุ่ม "Unzip",  คลิกปุ่ม "OK" และ คลิกปุ่ม "Close"
3. เข้าไปในโฟลเดอร์ C:\UpdData  ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม "UpdChg2.exe"
    สักครู่จะมีข้อความแจ้งผลการปรับปรุง ดังรูป
    ให้คลิกปุ่ม เพื่อปิดโปรแกรมเสร็จสิ้นการปรับปรุงข้อมูล
 

สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)