ประกาศ : โปรดระวัง VIRUS : W32.Bagle.AZ@mm, W32.Bagle.AU@mm,
W32.Bagle.AY@mm หรือ W32.Bagle.BB@mm
29/10/47
ประกาศ : โปรดระวัง VIRUS : W32.Mydoom.Q@MM,
W32.Mydoom.S@mm, หรือ W32.Ratos.A@MM
17/08/47
ประกาศ : โปรดระวัง VIRUS : W32.Mydoom.M@mm, W32.Mydoom.N@mm,
W32.Mydoom.O@mm หรือ W32.Mydoom.R@mm
27/07/47
ประกาศ : โปรดระวัง VIRUS : W32.Sasser.Worm และ W32.Sasser.B.Worm  
04/05/47
ประกาศ : คำแนะนำเรื่องการดัดแปลงโปรแกรม NHSO
11/03/47
ประกาศ : คำแนะนำในการป้อนข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
29/01/47
ประกาศ : การพัฒนาการส่งข้อมูลจากระบบโรงพยาบาล
23/01/47