ประกาศ : การปรับเปลี่ยนระบบการโอนค่ารักษาพยาบาลฯ เป็นระบบ GFMIS
วันที่
18 ก.พ. 48
  สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ขอแจ้งความคืบหน้าของการปรับเปลี่ยนระบบโอนเงิน
ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ตุลาคม 2547 โดยเปลี่ยนจากระบบเดิมเป็นการโอน
โดยระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แทน ในระยะแรกของการปรับเปลี่ยน
กรมบัญชีกลางได้ทดสอบดำเนินการในระบบใหม่คู่ขนานกับระบบเดิม และตั้งแต่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป
กรมบัญชีกลางจะเปลี่ยนระบบการโอนเป็นระบบ GFMIS อย่างสมบูรณ์
  ดังนั้น คำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตั้งแต่รอบบัญชีเดือนกุมภาพันธ์ 2548 และยอดคำขอเบิก 
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกตั้งแต่รอบบัญชีครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป จะเปลี่ยนไปใช้โอนด้วย
ระบบ GFMIS ทั้งหมด
  สกส. คาดว่าสถานพยาบาลอาจจะได้รับเงินโอนล่าช้ากว่ากำหนดบ้าง เนื่องจากจำนวนธุรกรรมของ
ระบบนี้สูงมากและต้องดำเนินการให้เสร็จในระยะเวลาสั้นๆ กรมบัญชีกลางอาจสามารถตัดจ่ายได้ช้ากว่าระบบ
เดิมที่เคยทำอยู่ สักระยะหนึ่ง แต่จะเป็นเพียงระยะแรกๆนี้เท่านั้น
  ผลกระทบอีกประการหนึ่งคือค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ GFMIS สำหรับสถานพยาบาลที่
ใช้บัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทย จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอน ส่วนสถานพยาบาลที่ใช้บัญชีธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารทหารไทย จะมีค่าใช้จ่ายในการโอนในระยะแรกที่ธนาคารทั้ง
3 แห่งนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนระบบการโอนเป็นระบบใหม่ และค่าธรรมเนียมนี้จะสามารถเบิก
จากกรมบัญชีกลางได้
  สำหรับสถานพยาบาลที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 4 แห่ง (ประมาณ 20% ของจำนวน
บัญชีทั้งหมด) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน กรมบัญชีกลางแนะนำให้เปิดใช้บัญชีธนาคารใน
กลุ่ม 4 ธนาคารนี้แทน
         

สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)