บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

1. ทำหนังสือนำส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
         - รหัส รพ.
         - ชื่อรพ.
         - HN ผู้ป่วย (จะต้องเป็น HN ที่ทางโรงพยาบาลใช้บันทึกลงผ่านโปรแกรม CSMBS)
         - ชื่อผู้ป่วย
         - เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
         - วัน-เดือน-ปีเกิด
2. สำเนาคำสั่งศาล (ชัดเจน)
3. ส่งหนังสือนำส่ง และสำเนาคำสั่งศาล มาทางไปรษณีย์
   (สามารถส่งแฟกซ์มาที่ หมายเลข 02-298-0409  ก่อนก็ได้)
4. รอตอบกลับจาก สกส. ทาง E-mail
5. ส่งข้อมูลผู้ป่วยรายดังกล่าวมาทำฎีกาเบิกได้ตามปกติ

ฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่  2 หาย

1. แจ้งความกับสำนักงานตำรวจ โดยใช้ช้อความว่า “เอกสารทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
    ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน(ฎีกาส่วนที่ 2) งวดเดือน.....................ถึงเดือน........................” 
หาย
2. ทำหนังสือถึง สกส. เรื่อง “ขอฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ 2 งวดเดือน.................-..................”
    และแนบบันทึกประจำวันรับแจ้งความเอกสารหาย ของสำนักงานตำรวจ มาด้วย
3. ส่งหนังสือถึง สกส. และรอฎีกาส่วนที่ 2 จาก สกส. ทางไปรษณีย์

แก้ไขข้อมูล (AN, HN,วันรับไว้, วันจำหน่าย, อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับรหัสเตือน)

1. ทำหนังสือขอแก้ไขข้อมูล.....
2. ส่งหนังสือมาทางไปรษณีย์
3. รอตอบกลับจาก สกส. ทาง E-mail

เบิกค่ารักษาพยาบาลผิดพลาด (เบิกเพิ่ม/ส่งคืน)

1. กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งขอยกเลิก / เปลี่ยนแปลงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม”
    ให้ครบถ้วน (โดยเฉพาะข้อมูลตามฎีกาเลขที่ จะเป็นเลขที่ของฎีกาที่สกส. ออกไปให้ทาง รพ. 9 หลัก)
        - ส่งคืนเงินทั้งหมดของผู้ป่วยแต่ละราย ให้เลือก “ขอยกเลิกรายการ”
        - ขอเพิ่ม / ลดบางส่วนของผู้ป่วยแต่ละราย ให้เลือก “ขอส่งข้อมูลเปลี่ยนแปลงรายการ”
        - กรอกรายการตามหมวดค่ารักษา จำนวนเงินเดิม (ยอดเงินที่ได้ทำการเบิกไปแล้ว)
          จำนวนเงินที่ถูกต้อง (ค่ารักษาฯ จริงของผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่รับไว้ถึงวันจำหน่าย)
        - ส่วนของผู้ลงนาม ในแบบฟอร์ม
          กรณีขอเบิกเพิ่ม / ส่งคืนผู้ป่วย 1 ราย จะต้องเป็น “ผู้อำนวยการ รพ.”
          กรณีขอเบิกเพิ่ม / ส่งคืนผู้ป่วย มากกว่า 1 ราย เป็น “เจ้าหน้าที่การเงิน” และต้องทำหนังสือนำส่งมา
          โดยผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนามในหนังสือฉบับนั้น
2. ส่งหนังสือถึงสกส. ทางไปรษณีย์
3. สกส.จะส่ง E-mail ตอบกลับไปยัง รพ. กรณีที่ได้รับหนังสือแล้ว
4. สกส.จะนำข้อมูลที่ รพ.ขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลง ไปปรับปรุงในฎีกาส่วนที่ 2 งวดต่อไป
    (กรณีที่ รพ.ได้ทำการส่งเงินคืนคลังแล้วให้แนบสำเนาเอกสารเบิกเกินส่งคืนคลังมาด้วย)

ยอดเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ 2 ไม่ถูกต้อง

1. ทำหนังสือแจ้ง ส่ง สกส. หรือ ส่ง E-mail มาที่  csmbs-inbox@chi.or.th โดยอธิบายรายละเอียด
    ของผู้ป่วยที่มียอดค่ารักษาฯ ส่วนที่ 2 ที่ไม่ถูกต้อง
2. สกส. จะตรวจสอบและนำยอดที่ รพ.แจ้ง ไปรวมในฎีกา 2 งวดต่อไป

เอกสารรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านหาย  หรือลืมรหัสผ่าน

1. ทำหนังสือเพื่อขอรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน โดยผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนาม
2. ส่งแฟกซ์มาที่ หมายเลข 02-298-0409
3. สกส. จะส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้ทางโทรสาร

ขอรหัสโรงพยาบาลและโปรแกรม (กรณีเป็นโรงพยาบาลที่ยังมิเคยเข้าระบบนี้)

1. ทำหนังสือไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อขอรหัสหน่วยงาน และบัญชีเงินฝาก
2. ทำหนังสือขอรหัสสถานพยาบาล และชุดโปรแกรมการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน โดยผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนาม
    พร้อมแนบสำเนาหนังสือที่กรมบัญชีกลางกำหนดรหัสหน่วยงานและบัญชีเงินฝาก
3. ส่งเอกสารข้างต้นมายัง สกส. ทางไปรษณีย์
4. สกส. จะส่ง รหัสสถานพยาบาล, รหัสผ่าน และชุดโปรแกรมการเบิกค่ารักษาฯ ให้ทางไปรษณีย์