ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล (7119) จะไม่สามารถพิมพ์ผ่าน โปรแกรม CSMBS48 ได้ แต่ผู้ใช้สามารถ
ใช้โปรแกรมอื่น ๆ ที่เปิดแฟ้มข้อมูลรูปแบบ RTF ได้ เช่น Microsoft Word, WordPad ฯลฯ
  โดยมีวิธีการดังนี้ คือ
    1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word , WordPad หรือโปรแกรมอื่น ๆ
    2. เลือก เปิด (Open) จากเมนู แฟ้มข้อมูล (File) และเปิดโฟลเดอร์ C:\CSMBS48\Data\Journal
    3. ในช่อง ชื่อแฟ้ม (Filename) พิมพ์ *.acc หรือ คลิกเลือกแฟ้มทั้งหมด จากหัวข้อ
        ชนิดของแฟ้ม (File of type) จะมีแฟ้มข้อมูลที่มีชนิดเป็น acc แสดงขึ้นมา
    4. คลิกเลือก แฟ้มข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ เช่น 940101014.acc และ คลิกปุ่ม เปิด (Open) แฟ้มข้อมูลดังกล่าว
        ก็จะสามารถเปิด และพิมพ์ได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word , WordPad หรือโปรแกมอื่น ๆ
     
การพิมพ์ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล (7119)