เมื่อคลิกเมนู 1 บันทึกข้อมูลเบิกผู้ป่วยใน หรือคลิกเมนู 3 จัดการเอกสารตอบรับ จะมีข้อความแจ้ง Error
"OLE Error Code 0x800401f3: Invalid class string." ดังรูป
     
   
  หรือคลิกปุ่ม "Ignore" Error "Alias 'CONFIG' is not found"
  หรือคลิกปุ่ม "Ignore" Error "Variable 'MNUMLOGIN' is not found"
     
     
  วิธีแก้ไข
    1. คลิกปุ่ม "Cancel" ออกจากโปรแกรม CSMBS48
    2. ทำการปรับปรุง Internet Explorer ให้เป็นรุ่น 6.0 Service pack1 โดยปฏิบัติดังนี้
        -  ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่น 6.0 Service pack1 จากแผ่น CD ที่มีการแจกในการอบรม
           ระหว่างวันที่ 7 - 16 กันยายน 2547 จากโฟลเดอร์ ie6sp1
        -  ดับเบิ้ลคลิก "ie6setup.exe"
        -  ทำการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer ให้เรียบร้อย ตามหน้าจอที่แสดง
     
  **สาเหตุ**
    โปรแกรม CSMBS48 มีบางส่วนที่เรียกใช้ XML ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ Internet Explorer รุ่น 6.0
  Service pack 1 ขึ้นไป ดังนั้นหาก Internet Explorer ของสถานพยาบาลเป็นรุ่นที่ต่ำกว่า 6.0 Service pack1
  จึงเกิด Error ดังกล่าว
   
   
"OLE Error Code 0x800401f3: Invalid class string."
"Alias 'CONFIG' is not found"
"Variable 'MNUMLOGIN' is not found"