คู่มือ & เอกสาร
- สไลด์นำเสนอในที่ประชุมประชาพิจารณ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.1 (23/06/60)
- เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ TDRG V 6.1 (19/06/60)
- ข้อมูลการจำลองเพื่อการประชาพิจารณ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับ 6.1 (19/06/60)
- คู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.1 (TDRG V 6.1) (12/06/60)
- คู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 3.5 (TDRG V 3.5)