TDRG 6.2 Grouper

  โปรแกรม TDRG 6.2 Grouper
  ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลในการ Run TDRG 6.2 grouper
  คำอธิบายการใช้ TDRG 6.2 Grouper

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)