ประกาศ : สปสช. หยุดตรวจสอบสิทธิที่ 29 - 30 มกราคม 2552

วันที่
28 ม.ค. 52
  เนื่องจากวันที่ 29 - 30 มกราคม 2552 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หยุดการตรวจสอบสิทธิข้อมูลผู้ป่วย
ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามหนังสือ สปสช. 17/00716 ลงวันที่ 27 มกราคม 2552
 

ดังนั้นเอกสารตอบรับข้อมูลผู้ป่วยในที่ สกส. ส่งให้กับสถานพยาบาลในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2552 จะไม่มีิผลตรวจสอบสิทธิ

ผลการตรวจสอบสิทธิจะถูกส่งให้สถานพยาบาลอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

  สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)