ประกาศ : สปสช. หยุดตรวจสอบสิทธิที่ 28 - 29 สิงหาคม 2551

วันที่
21 ส.ค. 51
  เนื่องจากวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2551 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หยุดการตรวจสอบสิทธิข้อมูลผู้ป่วย
ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามหนังสือ สปสช. 17/09234 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551
 

ดังนั้นเอกสารตอบรับข้อมูลผู้ป่วยในที่ สกส. ส่งให้กับสถานพยาบาลในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2551 จะไม่มีิผลตรวจสอบสิทธิ

ิผลการตรวจสอบสิทธิจะถูกส่งให้สถานพยาบาลอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551
  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

  สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)