ร.พ. นำข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยจากระบบข้อมูลของ ร.พ. (HIS)
มาจัดทำให้อยู่ในรูปของ Formatted text ที่กำหนด
แล้วนำ Text file ที่สร้างนี้ไปไว้ใน Folder ที่ตกลง
ภาพรวมการส่งข้อมูล
            ขั้นตอนหลัก ในการจัดทำและรับส่งข้อมูล
โปรแกรม NHSO อ่าน Text file ตรวจ ถ้าผ่าน ทำเป็น Zip file
ส่งไปยัง สกส. โดยใช้ Web service

สกส. ตรวจข้อมูล แล้วจัดทำเป็นเอกสารตอบรับ (.REP)
ส่งกลับ ร.พ. ทาง Mailbox

  ร.พ. นำเอกสารตอบรับ (.REP) ไป Update ข้อมูล และดำเนินการต่อ
             - กรณีที่ผ่าน (A) ดำเนินการต่อตามระบบของ ร.พ.
             - กรณีไม่ผ่าน (C) ต้องแก้ไขและส่งใหม่ใน Text file
               ที่จะส่งครั้งต่อไป