รูปแบบของแฟ้มข้อมูลที่ส่ง

เนื้อหาข้อมูล
คำอธิบายเนื้อหาข้อมูล
ตัวอย่าง
เนื้อหาข้อมูล
          
**หมายเหตุ**
{text} หมายถึง การมีข้อความ text จำนวน 0 ครั้ง หรือมากกว่า
&eol หมายถึงรหัส end-of- line = ASCII 0x0D 0x0A / 13 10 หรือ 0x0A / 10
| คือ Vertical bar = ASCII 0x7C / 124
HospCode = รหัส ร.พ.
HospName = ชื่อ ร.พ.
GenDT = วันที่ เวลา ที่จัดทำข้อมูล
SessionId = เลขงวดส่ง
RecordCount คือจำนวน record ใน element นั้นๆ
Fi คือ คือข้อมูลของแต่ละ field ตามที่กำหนดไว้ และมีลำดับ i ตามตารางโครงสร้างข้อมูล
Checksum = checksum (MD5).

คำอธิบายเนื้อหาข้อมูล

1.ส่วนหัว (Header) มี 4 Elements ได้แก่
๐ HCODE

คือ รหัสโรงพยาบาล ตามฐานข้อมูลโรงพยาบาลของสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสปสช.นำมาใช้
๐ HNAME

คือ ชื่อโรงพยาบาล ตามฐานข้อมูลโรงพยาบาลของสำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร
์กระทรวงสาธารณสุข ให้ใส่เฉพาะชื่อโรงพยาบาล (field HName)
๐ DATETIME คือ วัน เวลาที่จัดทำ แฟ้มข้อมูลนี้ ใช้ Format DT3
๐ SESSNOคือ เลขงวดส่งของแฟ้มข้อมูลนี้ เริ่มด้วย 1001 และเพิ่มทีละ 1 ไปเรื่อยๆ
เลขงวดส่ง นี้เป็นเลขลำดับ ซึ่งจะต้องไม่มีการซ้ำ (เนื่องจากต้องใช้ในการอ้างอิง
เมื่อมีการติดต่อสอบถาม) กรณีที่เคยมีการส่งข้อมูลมายังสกส.แล้วไม่ว่าวิธีใด
ให้ใช้เลขลำดับต่อกันไป และการดูแลเลขนี้ไม่ให้ซ้ำเป็นภาระของโรงพยาบาล
2. ส่วนเนื้อข้อมูล (Body) คือส่วนที่เป็นข้อมูลผู้ป่วย มี 4 Elements ได้แก่
๐ IPADT

เป็นข้อมูลหลักเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยใน ตามที่กำหนดใน “โครงสร้างข้อมูลของ
IPADT”
๐ IPBILL

เป็นข้อมูลค่ารักษา จำแนกเป็นหมวดต่างๆ ตามการแบ่งหมวดของ
สวัสดิการ ข้าราชการ ประกอบด้วยข้อมูลตาม “โครงสร้างข้อมูลของ IPBILL”
๐ IPDX


เป็นข้อมูลการวินิจฉัย ทั้งการวินิจฉัยหลัก โรคร่วม ภาวะแทรกซ้อน และ
รหัสการวินิจฉัยอื่น (รวมทั้ง External cause ) ประกอบด้วยข้อมูลตาม
“โครงสร้างข้อมูลของ IPDX”
๐ IPOP เป็นข้อมูลการทำหัตถการ ทั้งหัตถการหลักและรอง ประกอบด้วยข้อมูลตาม
“โครงสร้างข้อมูลของ IPOP”
3. ส่วนปิดท้าย มี 1 Element คือ END
          เป็น checksum ของข้อความตั้งแต่อักษรตัวแรกที่จุดเริ่มต้น File ถึงอักษรตัวสุดท้ายที่ติดกับ Element นี้ ทุกตัวอักษรที่อยู่ในเขตที่กำหนดนี้ใช้หา checkcum ทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นเนื้อข้อมูล ช่องว่าง ตัวคั่น ตัวแบ่งบรรทัด (end-of-line) และ tag
          checkcum นี้ใช้ md5 ซึ่งเป็นตัวอักษร hexadecimal ขนาด 32 หลัก โปรแกรม md5 สกส.ได้จัดหาให้แล้ว
          ส่วนปิดท้ายนี้จะต้องไว้เป็นส่วนสุดท้ายใน File